Shamsur Rahman Faruqi's Photo'

Shamsur Rahman Faruqi

1936 | Allahabad, India

Poet and one of the leading Urdu critics.

Poet and one of the leading Urdu critics.

E-Books by Shamsur Rahman Faruqi52

Aal Ahmad Suroor

Kaleedi Khutba: Danishwar

2001

Afsane Ki Himayat Mein

2006

Akbar Allahabadi : Nai Tahzibi Siyasat Aur Badalte Hue Aqdar

2002

Andaz-e-Guftugu Kya Hai

1993

Arooz Aahang Aur Bayan

1977

Asbaat-o-Nafi

2011

Asbat-o-Nafi

1986

Asman Mehrab

1996

Char Simt Ka Dariya

1977

Daastan-e-Ameer Hamza

Zabani Bayaniya, Bayaan-e-Kuninda aur Saamaeen

1998

Dastan-e-Ameer Hamzah Zabani Bayaniya, Bayan Kuninda Aur Samayeen

1998

Farooqi Ke Tabsire

1968

Ganj-e-Sokhta

1969

Ghalib Par Char Tehreerein

2001

Hamare Liye Manto Sahab

2013

How To Read Iqbal?

2005

Isbat-o-Nafi

2011

Kai Chand The Sar-e-Aasman

2006

Khursheed Ka Saman-e-Safar

2012

Lafz-o-Mana

1968

Lughat-e-Roz Marrah

2012

Lughat-e-Rozmarrah

2011

Marifat-e-Sher-e-Nau

2010

Meer ki Kavita Aur Bharatiya Saundarybodh

2014

Sabz Andar Sabz

1974

Sahiri, Shahi, Sahib Qirani : Dastan-e-Amir Hamza Ka Mutala

Volume-003

2006

Sahiri, Shahi, Sahib Qirani : Dastan-e-Amir Hamza Ka Mutala

Volume-002

2006

Sahiri, Shahi, Sahib Qirani : Dastan-e-Amir Hamza Ka Mutala

Volume-001

1999

Sawaar Aur Dusre Afsane

2003

Sawar Aur Dusre Afsane

2001

Sher, Gair Sher Aur Nasr

1973

Sher, Ghair Sher Aur Nasr

2005

Sher-e-Shor Angez

Volume-002

2007

Sher-e-Shor Angez

Volume-001

2006

Sher-e-Shor Angez

Volume-002

1991

Sher-e-Shor Angez

Volume-001

1997

Sher-e-Shor Angez

Volume-003

1997

Sher-e-Shor Angez

Volume-001

1990

Sher-e-Shor Angez

Volume-004

1994

Sher-e-Shor Anghez

Volume-003

2008

Sher-e-Shor Anghez

Volume-004

2008

Sheriyat

1978

Sir Syed Memorial Lecture 2006

2007

Soorat-o-Mani Sukhan

2011

Surat-o-Mani-e-Sukhan

Tanqeedi Mazameen

2010

Tabeer Ki Sharah

2012

Tabeer Ki Sharah

2006

Tafheem-e-Ghalib

1989

Tafheem-e-Ghalib

2006

Tanqeedi Afkar

2004

Urdu Ghazal Ke Aham Mod

1997

Urdu Ka Ibtedai Zamana

Adbi tehzeeb o Tarikh Ke Pahlo

2009

E-Books on Shamsur Rahman Faruqi117

Aaina-e-Balaghat

1984

Aftab-e Shujaat

vol. 1

1902

Aftab-e Shujaat

vol. 5 (2)

1908

Aftab-e Shujaat

vol. 5 (1)

1908

Aftab-e Shuja'at

vol. 2

1903

Arooz-e-Saifi

1886

Asarut Tawarikh

1999

Bala Bakhtar

vol. 1

1900

Baqiya-e Tilism-e Hoshruba

vol. 1

Baqiya-e Tilism-e-Hoshruba

vol. 1

1993

Baqiya-e Tilism-e-Hoshruba

vol. 2

1993

Bazari Zaban Aur Istilahat-e-Peshawaran

1930

Dars-e-Balaghat

1989

Dars-e-Balaghat

1997

Dars-e-Balaghat

1981

Dastan Ameer Hamza

Volume-003

Dastan Goi

2011

Farhang Istilahat-e-Peshawaran

Volume-001

1977

Farhang Istilahat-e-Peshawaran

Volume-008

1944

Farhang Istilahat-e-Peshawaran

Volume-003

1977

Farhang-e-Istilahat-e-Peshawaran

Volume-004

1941

Farhangh Istilahat-e-Peshawaran

Volume-002

1976

Faroqui Mahv-e-Guftugu

Volume-001

2004

Gulistan-e Bakhtar

vol. 1

1909

Gulistan-e Bakhtar

vol. 3

1917

Gulistan-e Bakhtar

vol. 2

1909

Hindi Nationalism

2001

Homan Namah

vol. 1

1901

Hurmuz Namah

vol. 1

1900

Ilm-e-Arooz-o-Qafiya-o-Tareekh Goi

Intakhab Urdu Kuliyat-e-Ghalib

1993

intikhab-e-tilism-e-hoshruba

1985

Iraj Nama

vol. 1

1896

Iraj Nama

vol. 2

1898

Islah-e-Zaban-e-Urdu

Jaan-e-Urdu

1920

Jadeed Urdu Tajqeed Ka Tajziyati Mutala

Shamsur Rahman Farooqi Ke Khususi Hawale Se

1998

Janab Maulana Hamid Hasan Qadiri and The Art of The Chronogram

1989

Kai Chaand They Sar-e-Aasman:Ek Tajziyati Mutalah

2017

Khutba-e-Sadarat

1955

Khutba-e-Sadarat

1936

Khutba-e-Sadarat Urdu conference

1944

Kokan, Kokni Musalman Aur Urdu

2004

Kuchak Bakhtar

vol. 1

1901

Kulliyat-e-Insha

Volume-001

1969

La'l Namah

vol. 2

La'l Namah

vol. 1

1913

Lughatussanaye

1997

Marka-e-Wahab Ashrafi Mahmood Hashmi Shamsurrahman Farooqi

2000

Mashshata-e-Sukhan

Shama-e-Sukhanvari

1918

Mashshata-e-Sukhan

Volume-001,002

1998

Mashuqa-e-Ghadar

Roomal Ka Aashiq

1913

mazmoon naweesi

1927

Muqaddamah-e Tilism-e Hoshruba

Mutaradiful Lugaat

Naghmat-e -Hurriyat

2007

Naushervan Namah

vol. 2

1915

Naushervan Namah

vol. 1

1898

Nawadir-al-Alfaz

1876

Naye Naam

1967

Nizam-e-Urdu

1979

Qawaid-ul-Arooz

Sandali Namah

vol. 1

Shamsur Rahman Farooqi : Shakhsiyat Aur Adabi Khidmaat

1994

Shamsur Rahman Faruqi Ki Tanqid Nigari

2007

Shamsur Rahman Faruqi: Hayat Nama

2003

Shams-ur-Rahman Farooqi

Sher Gher Sher aur Nasr Ki Roshni Men

1994

Sheriyat

1978

Sheriyat

1978

Sheriyat

1998

Sheriyat

1984

Shoara-e-Amroha

2004

The Problem of Hindustan

1944

Tilism-e Fitnah-e Nur-Afshan

vol. 1

Tilism-e Fitnah-e Nur-Afshan

vol. 2

1896

Tilism-e Fitnah-e Nur-Afshan

vol. 3

Tilism-e Haft Paikar

vol. 3

1913

Tilism-e Haft Paikar

vol. 1

Tilism-e Haft Paikar

vol. 2

1896

Tilism-e Hoshruba

vol. 4

1988

Tilism-e Hoshruba

vol.005,Part.001

1890

Tilism-e Hoshruba

vol. 5 (1)

1988

Tilism-e Hoshruba

vol. 7

Tilism-e Hoshruba

vol. 6

1988

Tilism-e Hoshruba

vol. 4

Tilism-e Hoshruba

vol. 5 (2)

1988

Tilism-e Hoshruba

vol. 1

1930

Tilism-e Hoshruba

vol. 3

1988

Tilism-e Hoshruba

vol. 5 (1)

Tilism-e Hoshruba

vol. 2

1988

Tilism-e Hoshruba

vol. 1

1988

Tilism-e Hoshruba

vol. 6

Tilism-e Hoshruba

vol. 5 (2)

Tilism-e Hoshruba

vol. 2

Tilism-e Hoshruba

vol. 7

1988

Tilism-e Hoshruba

vol. 3

1892

Tilism-e Khayal-e Sikandari

vol. 3

1900

Tilism-e Khayal-e Sikandari

vol. 1

Tilism-e Naukhez-e Jamshedi

vol. 1

1901

Tilism-e Naukhez-e Jamshedi

vol. 3

1903

Tilism-e Naukhez-e Jamshedi

vol. 2

1902

Tilism-e Za'franzar-e Sulaimani

vol. 1

1905

Tilism-e Za'franzar-e Sulaimani

vol. 2

1905

Tilism-e-Hoshoruba Ek Mutala

1979

Tohfat-us-Suroor

1985

Tuhfatus Suroor

2012

Turaj Namah

vol. 2

Turaj Namah

vol. 1

1906

Urdu Hindi Rasmul Khat

Urdu Imla Aur Rasmul Khat

Usool-o-Masael

1977

Urdu Ka Istighasa

1947

Urdu Meter

1987

Urdu Tehreek

2000

Urdu Zaban Aur Urdu Rasmul Khat

2008

Urdu Zaban Aur Uska Rasm-e-Khat

1961

Zaban Dani

Zabdaturrumooz

1995

Editor Ebook 287

Karwan-e-Adab

Shamsur Rahman Farooqi, Ek Roshan Kitab : Shumara Number-012

Nigar

Shumara Number-006

1990

Semahi Alfaz

July,August,Septmber:Shamsur Rahman Faruqi Number

Shab Khoon

Shumara Number-153

1989

Shab Khoon

Shumara Number-131

1983

Shab Khoon

Shumara Number-010

1967

Shab Khoon

Shumara Number-288

2005

Shab Khoon

Shumara Number-090

1974

Shab Khoon

Shumara Number-139

1985

Shab Khoon

Shumara Number-107

1978

Shab Khoon

Shumara Number-183

1995

Shab Khoon

Shumara Number-025

1968

Shab Khoon

Shumara Number-057

1971

Shab Khoon

Shumara Number-172

1994

Shab Khoon

Shumara Number-273

2003

Shab Khoon

Shumara Number-026

1968

Shab Khoon

Shumara Number-007

1966

Shab Khoon

Shumara Number-084

Shab Khoon

Shumara Number-035

1969

Shab Khoon

Shumara Number-100

1976

Shab Khoon

Shumara Number-228

1999

Shab Khoon

Shumara Number-058

1971

Shab Khoon

Shumara Number-051

1970

Shab Khoon

Shumara Number-147

1987

Shab Khoon

Shumara Number-220

1998

Shab Khoon

Shumara Number-001

1966

Shab Khoon

Shumara Number-094

1975

Shab Khoon

Shumara Number-081

1973

Shab Khoon

Shumara Number-174

1994

Shab Khoon

Shumara Number-270

2003

Shab Khoon

Shumara Number-245

2001

Shab Khoon

Shumara Number-279

2004

Shab Khoon

Shumara Number-259

2002

Shab Khoon

Shumara Number-028

1968

Shab Khoon

Shumara Number-054

1970

Shab Khoon

Shumara Number-137

1985

Shab Khoon

Shumara Number-067

1971

Shab Khoon

Shumara Number-096

1975

Shab Khoon

Shumara Number-264

2003

Shab Khoon

Shumara Number-277

2004

Shab Khoon

Shumara Number-164

1992

Shab Khoon

Shumara Number-262

2002

Shab Khoon

Shumara Number-169

1993

Shab Khoon

Shumara Number-062

1971

Shab Khoon

Shumara Number-030

1968

Shab Khoon

Shumara Number-271

2003

Shab Khoon

Shumara Number-053

1970

Shab Khoon

Shumara Number-212

1997

Shab Khoon

Shumara Number-140

1986

Shab Khoon

Shumara Number-157

1990

Shab Khoon

Shumara Number-268

2003

Shab Khoon

Shumara Number-261

2002

Shab Khoon

Shumara Number-141

1986

Shab Khoon

Shumara Number-055

1970

Shab Khoon

Shumara Number-098

1976

Shab Khoon

Shumara Number-038

1969

Shab Khoon

Shumara Number-193

1996

Shab Khoon

Shumara Number-144

1987

Shab Khoon

Shumara Number-148

1988

Shab Khoon

Shumara Number-191

1996

Shab Khoon

Shumara Number-039

1969

Shab Khoon

Shumara Number-119

1981

Shab Khoon

Shumara Number-201

1996

Shab Khoon

Shumara Number-235

2000

Shab Khoon

Shumara Number-214

1998

Shab Khoon

Shumara Number-110

1979

Shab Khoon

Shumara Number-285

2004

Shab Khoon

Shumara Number-034

1969

Shab Khoon

Shumara Number-040

1969

Shab Khoon

Shumara Number-014

1967

Shab Khoon

Shumara Number-243

2001

Shab Khoon

Shumara Number-251

2001

Shab Khoon

Shumara Number-017

1967

Shab Khoon

Shumara Number-005

1966

Shab Khoon

Shumara Number-284

2004

Shab Khoon

Shumara Number-078

1972

Shab Khoon

Shumara Number-116

1980

Shab Khoon

Shumara Number-125

1982

Shab Khoon

Shumara Number-198

1996

Shab Khoon

Shumara Number-029

1968

Shab Khoon

Shumara Number-009

1967

Shab Khoon

Shumara Number-073

1972

Shab Khoon

Shumara Number-266

2003

Shab Khoon

Shumara Number-070

1972

Shab Khoon

Shumara Number-117

1980

Shab Khoon

Shumara Number-080

1973

Shab Khoon

Shumara Number-231

1999

Shab Khoon

Shumara Number-093

1974

Shab Khoon

Shumara Number-076

1972

Shab Khoon

Shumara Number-048

1970

Shab Khoon

Shumara Number-102

1977

Shab Khoon

Shumara Number-111

1979

Shab Khoon

Shumara Number-151

1988

Shab Khoon

Shumara Number-033

1969

Shab Khoon

Shumara Number-130

1983

Shab Khoon

Shumara Number-075

1972

Shab Khoon

Shumara Number-226`

1999

Shab Khoon

Shumara Number-247

2001

Shab Khoon

Shumara Number-069

1972

Shab Khoon

Shumara Number-290

2005

Shab Khoon

Shumara Number-085

1973

Shab Khoon

Shumara Number-196

1996

Shab Khoon

Shumara Number-199

1996

Shab Khoon

Shumara Number-293-299

2005

Shab Khoon

Shumara Number-205

1997

Shab Khoon

Shumara Number-149

1988

Shab Khoon

Shumara Number-068

1972

Shab Khoon

Shumara Number-018

1967

Shab Khoon

Shumara Number-103

1977

Shab Khoon

Shumara Number-171

1993

Shab Khoon

Shumara Number-278

2004

Shab Khoon

Shumara Number-274

2003

Shab Khoon

Shumara Number-222

1998

Shab Khoon

Shumara Number-074

1972

Shab Khoon

Shumara Number-077

1972

Shab Khoon

Shumara Number-207

1997

Shab Khoon

Shumara Number-036

1969

Shab Khoon

Shumara Number-023

1968

Shab Khoon

Shumara Number-202

1997

Shab Khoon

Shumara Number-032

1969

Shab Khoon

Shumara Number-246

2001

Shab Khoon

Shumara Number-022

1968

Shab Khoon

Shumara Number-218

1998

Shab Khoon

Shumara Number-291

2005

Shab Khoon

Shumara Number-178

1994

Shab Khoon

Shumara Number-024

1968

Shab Khoon

Shumara Number-176

1994

Shab Khoon

Shumara Number-257

2002

Shab Khoon

Shumara Number-292

2005

Shab Khoon

Shumara Number-027

1968

Shab Khoon

Shumara Number-004

1966

Shab Khoon

Shumara Number-132

1984

Shab Khoon

Shumara Number-089

1974

Shab Khoon

Shumara Number-152

1988

Shab Khoon

Shumara Number-043

1969

Shab Khoon

Shumara Number-155

1989

Shab Khoon

Shumara Number-059

1971

Shab Khoon

Shumara Number-099

1976

Shab Khoon

Shumara Number-162

1991

Shab Khoon

Shumara Number-135

1984

Shab Khoon

Shumara Number-187

1995

Shab Khoon

Shumara Number-256

2002

Shab Khoon

Shumara Number-016

1967

Shab Khoon

Shumara Number-021

1968

Shab Khoon

Shumara Number-217

1998

Shab Khoon

Shumara Number-181

1995

Shab Khoon

Shumara Number-194

1996

Shab Khoon

Shumara Number-003

1966

Shab Khoon

Shumara Number-276

2004

Shab Khoon

Shumara Number-071

1972

Shab Khoon

Shumara Number-061

1971

Shab Khoon

Shumara Number-165

1992

Shab Khoon

Shumara Number-115

1980

Shab Khoon

Shumara Number-186

1995

Shab Khoon

Shumara Number-136

1985

Shab Khoon

Shumara Number-015

1967

Shab Khoon

Shumara Number-104

1977

Shab Khoon

Shumara Number-241

2000

Shab Khoon

Shumara Number-002

1966

Shab Khoon

Shumara Number-283

2004

Shab Khoon

Shumara Number-145

1987

Shab Khoon

Shumara Number-225

1999

Shab Khoon

Shumara Number-260

2002

Shab Khoon

Shumara Number-044

1970

Shab Khoon

Shumara Number-275

2003

Shab Khoon

Shumara Number-179

1995

Shab Khoon

Shumara Number-239

2000

Shab Khoon

Shumara Number-091

1974

Shab Khoon

Shumara Number-106

1978

Shab Khoon

Shumara Number-049

1972

Shab Khoon

Shumara Number-280

2004

Shab Khoon

Shumara Number-020

1968

Shab Khoon

Shumara Number-037

1969

Shab Khoon

Shumara Number-258

2002

Shab Khoon

Shumara Number-064

1971

Shab Khoon

Shumara Number-082

1973

Shab Khoon

Shumara Number-045

1970

Shab Khoon

Shumara Number-134

1984

Shab Khoon

Shumara Number-237

2000

Shab Khoon

Shumara Number-013

1967

Shab Khoon

Shumara Number-166

1992

Shab Khoon

Shumara Number-242

2000

Shab Khoon

Shumara Number-101

1976

Shab Khoon

Shumara Number-210

1997

Shab Khoon

Shumara Number-114

1980

Shab Khoon

Shumara Number-248

2001

Shab Khoon

Shumara Number-118

1981

Shab Khoon

Shumara Number-052

1970

Shab Khoon

Shumara Number-227

1999

Shab Khoon

Shumara Number-236

2000

Shab Khoon

Shumara Number-012

1967

Shab Khoon

Shumara Number-223

1999

Shab Khoon

Shumara Number-195

1996

Shab Khoon

Shumara Number-204

1997

Shab Khoon

Shumara Number-008

1967

Shab Khoon

Shumara Number-230

1999

Shab Khoon

Shumara Number-293-299

2005

Shab Khoon

Shumara Number-163

1991

Shab Khoon

Shumara Number-097

1975

Shab Khoon

Shumara Number-168

1993

Shab Khoon

Shumara Number-105

1977

Shab Khoon

Shumara Number-142

1986

Shab Khoon

Shumara Number-160

1991

Shab Khoon

Shumara Number-208

1997

Shab Khoon

Shumara Number-255

2002

Shab Khoon

Shumara Number-019

1967

Shab Khoon

Shumara Number-177

1994

Shab Khoon

Shumara Number-066

1971

Shab Khoon

Shumara Number-159

1990

Shab Khoon

Shumara Number-197

1996

Shab Khoon

Shumara Number-175

1994

Shab Khoon

Shumara Number-156

1989

Shab Khoon

Shumara Number-215

1998

Shab Khoon

Shumara Number-072

1972

Shab Khoon

Shumara Number-006

1966

Shab Khoon

Shumara Number-150

1988

Shab Khoon

Shumara Number-108

1978

Shab Khoon

Shumara Number-092

1974

Shab Khoon

Shumara Number-244

2001

Shab Khoon

Shumara Number-086

1973

Shab Khoon

Shumara Number-221

1998

Shab Khoon

Shumara Number-065

1971

Shab Khoon

Shumara Number-063

1971

Shab Khoon

Shumara Number-216

1998

Shab Khoon

Shumara Number-249

2001

Shab Khoon

Shumara Number-188

1995

Shab Khoon

Shumara Number-185

1995

Shab Khoon

Shumara Number-240

2000

Shab Khoon

Shumara Number-011

1967

Shab Khoon

Shumara Number-263

2002

Shab Khoon

Shumara Number-250

2001

Shab Khoon

Shumara Number-180

1995

Shab Khoon

Shumara Number-167

1993

Shab Khoon

Shumara Number-158

1990

Shab Khoon

Shumara Number-253

2002

Shab Khoon

Shumara Number-049

1970

Shab Khoon

Shumara Number-031

1968

Shab Khoon

Shumara Number-112

1979

Shab Khoon

Shumara Number-282

2004

Shab Khoon

Shumara Number-224

1999

Shab Khoon

Shumara Number-233

2000

Shab Khoon

Shumara Number-182

1995

Shab Khoon

Shumara Number-154

1989

Shab Khoon

Shumara Number-252

2002

Shab Khoon

Shumara Number-232

1999

Shab Khoon

Shumara Number-286

2004

Shab Khoon

Shumara Number-234

2000

Shab Khoon

Shumara Number-219

1998

Shab Khoon

Shumara Number-213

1998

Shab Khoon

Shumara Number-189

1995

Shab Khoon

Shumara Number-173

1994

Shab Khoon

Shumara Number-083

1973

Shab Khoon

Shumara Number-113

1979

Shab Khoon

Shumara Number-088

1974

Shab Khoon

Shumara Number-146

1987

Shab Khoon

Shumara Number-281

2004

Shab Khoon

Shumara Number-170

1993

Shab Khoon

Shumara Number-192

1996

Shab Khoon

Shumara Number-041

1969

Shab Khoon

Shumara Number-050

1970

Shab Khoon

Shumara Number-190

1996

Shab Khoon

Shumara Number-046

1970

Shab Khoon

Shumara Number-229

1999

Shab Khoon

Shumara Number-143

1986

Shab Khoon

Shumara Number-287

2004

Shab Khoon

Shumara Number-138

1985

Shab Khoon

Shumara Number-109

1978

Shab Khoon

Shumara Number-289

2005

Shab Khoon

Shumara Number-133

1984

Shab Khoon

Shumara Number-060

1971

Shab Khoon

Shumara Number-095

1975

Shab Khoon

Shumara Number-087

1973

Shab Khoon

Shumara Number-161

1991

Shab Khoon

Shumara Number-203

1997

Shab Khoon

Shumara Number-184

1995

Shab Khoon

Shumara Number-200

1996

Shab Khoon

Shumara Number-267

2003

Shab Khoon

Shumara Number-053

1970

Shab Khoon

Shumara Number-211

1997

Shab Khoon

Shumara Number-272

2003

Shab Khoon

Shumara Number-042

1969

Shab Khoon

Shumara Number-254

2002

Shab Khoon

Shumara Number-056

1971

Shab Khoon

Shumara Number-047

1970

Shab Khoon

Shumara Number-079

1972

Shab Khoon

Shumara Number-120

1981

Urdu Duniya Jild 2 No 5 January-March 1981-SVK

Shumara Number-005

1981