Poetry : Keh mukarni


TITLE
Dukh Laal Parinda Hai
Jadid Paheliyan
Khusrau Ki Paheliyan
Nazr-e-Khusrau
Nazr-e-Khusrau
Rubaiyat-o-Mahiye Aur Mahiye Ki Haiat