Khalid Sharif's Photo'

Khalid Sharif

1947 | Pakistan